نرم افزار

تهیه ، پیاده سازی و پشتیبانی طیف گسترده ای از نرم افزار های تخصصی توسط شرکت بایو ژن انجام پذیر است .

Software from ARGUSSOFT Company