خدمات شرکت
رویا زیست ژن

شرکت تخصصی رویا زیست ژن ، با در اختیار داشتن پرسنل مجرب آماده ارائه خدمات زیر به مراکز تشخیصی ، تحقیقاتی و بیمارستانی می باشد .
 • سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه ها

 • خدمات مبتنی بر NGS

 • طراحی و سفارش پرایمر

 • تعیین توالی DNA و آنالیز نتایج

 • انتقال تکنولوژی

Vertical Laminar Flow Hoods on your demands & Brand

 • Frame Material: Powder-Coated Steel, 304 Stainless Steel
 • Shield Type: Motorized Shield, No Shield
 • Voltage: 120 V, 240 V
 • Filter Type: HEPA, Room-Side Replaceable
 • Inside Height: 176 cm
 • Inside Depth: 78 cm
 • Inside Width: 246 cm, 125 cm, 155 cm, 185 cm
 • Side Panels: Static-Dissipative PVC

خدمات قابل ارائه در زمینه سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه

واحد تحقیق و توسعه رویا زیست ژن

 شرکت تخصصی رویا زیست ژن ، با در اختیار داشتن آزمایشگاههای مجهز تشخیصی ، تحقیقاتی ، و پرسنل مجرب آماده ارائه خدمات زیر به مراکز مشاوره تشخیصی ، تحقیقاتی و بیمارستانی می باشد  .

 • ارائه مشاوره در طرح های تحقیقاتی ، ملی ، بین المللی

 • تحقیق ، اجرا و بهره برداری جهت مراکز تحقیقاتی تشخیصی

 • مشارکت در راه اندازی مراکز تحقیقاتی ، تشخیصی و بیمارستانی

خدمات مبتنی بر
NGS