خدمات شرکت
رویا زیست ژن

شرکت تخصصی رویا زیست ژن ، با در اختیار داشتن پرسنل مجرب آماده ارائه خدمات زیر به مراکز تشخیصی ، تحقیقاتی و بیمارستانی می باشد .

Vertical Laminar Flow Hoods on your demands & Brand

  • Frame Material: Powder-Coated Steel, 304 Stainless Steel
  • Shield Type: Motorized Shield, No Shield
  • Voltage: 120 V, 240 V
  • Filter Type: HEPA, Room-Side Replaceable
  • Inside Height: 176 cm
  • Inside Depth: 78 cm
  • Inside Width: 246 cm, 125 cm, 155 cm, 185 cm
  • Side Panels: Static-Dissipative PVC

خدمات قابل ارائه در زمینه سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه

واحد تحقیق و توسعه رویا زیست ژن

 شرکت تخصصی رویا زیست ژن ، با در اختیار داشتن آزمایشگاههای مجهز تشخیصی ، تحقیقاتی ، و پرسنل مجرب آماده ارائه خدمات زیر به مراکز مشاوره تشخیصی ، تحقیقاتی و بیمارستانی می باشد  .

خدمات مبتنی بر
NGS